Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου



   Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση (18.00 μ.μ.) έχει ως μοναδικό θέμα συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος)».
   Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.45 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν:
«1.       Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών για έξοδο της Ιονίας οδού στη θέση “Χαλαζιά” Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).
2.         Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 255/2016 απόφασή μας περί σύστασης Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).
3.         Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την χρηματοδότηση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στα Τσαγκριναίικα για την αποκατάσταση  της υδροδότησης Αιτωλικού μετά από μόλυνση της υφιστάμενης πηγής από γεωφυσικά φαινόμενα (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
4.         Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων ”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
5.         Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
6.         Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
7.         Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
8.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).