Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ......

γράφει η Μαρία Μπακαδήμα
Προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας

Από τον αθησαύριστο πλούτο των συμβολαιογραφικών αρχείων που φυλάσσονται στην υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Νομό Αιτωλ/νίας ανασύραμε και παρουσιάζουμε σήμερα ένα συμβόλαιο του έτους 1836.
Μέρες Βαΐων που έρχονται, 192 χρόνια από τη φοβερή νύχτα της Εξόδου, το συμβόλαιο μας  πληροφορεί για μια αιχμάλωτη, την οποία 10 χρόνια περιμένουν οι συγγενείς της και ελπίζουν να επιστρέψει αλλά και για την προσπάθεια των Μεσολογγιτών να ξαναστήσουν την πόλη τους και τη ζωή τους.

Αριθμός Συμβολαίου 540
Σήμερον ημέρα Δευτέραν και ώραν εννάτην π.μ. την εικοστήν του Ιουλίου του Χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού έκτου έτους εν Μεσολογγίω οι κύριοι Χαράλαμπος, Σπυρίδων και Ζαφείριος Γυφτογιάννη αυτάδελφοι και Χαράλαμπος Ιωάννου Ζάχου, κάτοικοι Μεσολογγίου, παρουσιασθέντες ενώπιον του Ειρηνοδίκου Μεσολογγίου Δημητρίου Καψάλη, εκπληρούντος και χρέη Συμβολαιογράφου εις το Γραφείον του, παρόντων και των μαρτύρων κ.κ. Παναγιώτου Σιδέρη και Ιωάννου Πολυδώρου κατοίκων Μεσολογγίου γνωστών τω Συμβολαιογράφω και ανωτέρων πάσης εξαιρέσεως ωμολόγησαν ότι έκαμον αμοιβαίως τας ακολούθους συμφωνίας.
α΄ Οι αυτάδελφοι Γυφτογιανναίοι έχοντες κατά κληρονομικόν δικαίωμα εκ της εις αιχμαλωσίαν ευρισκομένης και αγνώστου θείας των Καρδάραινας γήπεδον κείμενον πλησίον της οικίας του ποτέ Νικολάου Δροσίνη, παραχωρούσιν αυτό προς τον Χαράλαμπον Ιωάννου Ζάχου δια να οικοδομήση επ’ αυτώ οικίαν.
β΄   Ο Χαράλαμπος Ι. Ζάχου θέλει πληρώνει προς αυτούς ενοίκιον τρία τάλληρα ρεγγίνας κατ’ έτος εις έξ έτη.
γ΄   Μετά την παρέλευσιν των έξ ετών οι διαληφθέντες αυτάδελφοι θέλουσιν πληρώσει τα έξοδα της ύλης και της οικοδομής, κατά τον υπογραφησόμενον παρ’ αυτών κατάλογον των εξόδων μετά την τελειοποίησιν της οικοδομής και θέλουσι λάβει αυτήν εις την κυριότητά των.
δ΄   Υποχρεούται ο οικοδόμος ούτος, άμα παρουσιασθή η αιχμάλωτος Καρδάραινα, να παραχωρή προς αυτήν την οικοδομήν, αν τυχόν τη ζητήσει άνευ αναβολής και τα έξοδα τής τε ύλης και οικοδομής θέλει λαμβάνει παρά των παραχωρούντων το γήπεδον ως κληρονόμων, υποκειμένων πάντοτε εις οποιανδήποτε περίπτωσιν εναντιότητος προκύψασαν εκ μέρους της γυναικός Καρδάραινας.
Ταύτα πάντα συμφωνήσαντες οι μνησθέντες συμβαλλόμενοι, υπόσχονται να φυλάξωσιν αμετάτρεπτα και θέλουσι την συμφωνίαν των εκτελεστήν.
Επ’ αυτώ τούτω έκαμον και το παρόν εν τω Συμβολαιογραφείω, το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς, εβεβαιώθη παρά των συμβαλλομένων, προσυπεγράφη δε παρά των μαρτύρων και εμού.
Προσκληθέντες δε οι συμβαλλόμενοι να υπογράψουν, ωμολόγησαν ότι δεν ηξεύρουν γράμματα και σταυροσημειώσαντες υπεγράφησαν οι μεν αυτάδελφοι Χαράλαμπος, Σπυρίδων και Ζαφείριος διά του μάρτυρος Παναγιώτου Σιδέρη, ο δε Χαράλαμπος Ιωάννου Ζάχου δια του μάρτυρος Ιωάννου Πολυδώρου.

Οι Συμβαλλόμενοι                 Ο Ειρηνοδίκης Μεσολογγίου
Οι Μάρτυρες                           ως Συμβολαιογράφος