Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Προτάσεις του συνδυασμού «Δήμος για τα παιδιά μας»


Ο συνδυασμός "Δήμος για τα παιδιά μας" προτείνει  οικονομικά μέτρα για τον περιορισμό  των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 για μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης,

Τα οικονομικά μέτρα έχουν θεσμοθετηθεί ή μη είναι τα ακόλουθα:

  1.Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επι των ακαθάριστων εσόδων (περιπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 , όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, το εδάφιο α’ του άρθρου 20 του ν. 2539/1977 και το άρθρο 62 του ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος συμφώνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών ορων.  

   2.Απαλλαγή του τέλους καταβολής παρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1 του ν. 339/1976 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 10 του ν. 2130/93) σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών ορών λειτουργίας τους.

   3.Απαλλαγή από  τα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020).

 4.Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ΔΕΗ και Ιδιωτικούς Παρόδους  στα καταστήματα που διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 37 της από 30-03-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ68Α).

   5. Μείωση της καταβολής ενοικίου, κατά 40%,  σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους συμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020)

  6.Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών έως 30-09-2020.

  7.Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφεία) σε Κ.Δ.Α.Π. που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

    8.Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο μας μέχρι 30-09-2020

   9.Αναστολή προγραμματισμένων, λόγω οφειλών, διακοπών ύδρευσης έως 30-09-2020

   10.Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020)

 11.Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ομάδες δημοτών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί , που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί. Εννοούμε δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ και σε όσους έχουν υποστεί μονομερώς μείωση του χρόνου εργασίας τους και επομένως και των αποδοχών τους. Καθώς επίσης στους ανέργους και τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος , με πρόβλεψη πιθανής απογείωσης των σχετικών ποσών μετρά την εξέταση των ορίων ανοχής του προϋπολογισμού μας και του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων. Τα ανωτέρω θα αφορούν όλους τους ΚΑΔ που θα συμπεριληφθούν από τα αρμόδια υπουργεία, στις επικαιροποιημενες λίστες.

  12. Αναστολή είσπραξης ενοικίων από κυλικεία σχολικών μονάδων έως 30-09-2020

  13. Παράταση (1) ενός έτους των μισθωμάτων του Δήμου όπως κυλικεία, ενοικιαζόμενοι δημοτικοί χώροι κλπ. χωρίς διαγωνιστική διαδικασία λόγω COVID-19