Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Π. Κατσούλης :"Να μη χαθεί η ευκαιρία ενός νέου Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο δήμο Μεσολογγίου"

Επειδή:

  1. Διαπίστωσα πως στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι θέμα ημερήσιας διάταξης.
  2. Στην πρόσκληση που απευθύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στους δήμους της χώρας ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων” (ΤΠΣ),  αναφέρεται ρητά πως πρέπεινα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον της συμμετοχής τους έως τις 10 Ιουλίου 2020” και να προσδιορίσουν ταυτόχρονα τη “σειρά προτεραιότητας των Δημοτικών τους Ενοτήτων”.

Καταθέτω το παρακάτω ενημερωτικό κείμενο, έτσι ώστε είτε να τεθεί προ ημερήσιας διάταξης αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση εντός του προβλεπομένου δεκαημέρου, κατόπιν διαβούλευσης με το Τμήμα Πολεοδομίας και τα Τοπικά Συμβούλια.

 

ΘΕΜΑ: Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ)

Κύριε Δήμαρχε

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Μας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ενός “δωρεάν” εργαλείου σχεδιασμού, το οποίο όπως καταγράφεται στη σχετική πρόσκληση αφορά “τις χρήσεις γης, τα νέα οικιστικά σχέδια, τη χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων, το χαρακτηρισμό των τοπικών δρόμων, τα τοπικά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων”, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος αναλαμβάνει το κόστος της εκπόνησης των μελετών και της επίβλεψής τους.

Τα ΤΠΣ έρχονται να αντικαταστήσουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) παλαιοτέρων ετών, καθώς και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Να επανακαθορίσουν όρους δόμησης, περιοχές προς πολεοδόμηση, δημοτικά οδικά δίκτυα, διορθώσεις ορίων οικισμών, προσδιορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης (πτυχή την οποία επιβάλλει και η νομολογία του ΣτΕ). Δεν θα αφορούν τα ΤΠΣ των περιοχών Natura και τ’ άλλα ειδικά καθεστώτα (δάση, ζώνες πρώτης προστασίας υπουργείου Πολιτισμού κ.ά.).

Τα νέα ΤΠΣ θα εκπονηθούν στο επίπεδο των δημοτικών ενοτήτων (δηλαδή των παλιών “καποδιστριακών” δήμων) και όχι για ολόκληρους τους Ο.Τ.Α. που συγκροτήθηκαν με βάση τον “Καλλικράτη”. Στην περίπτωση μας ξεχωριστά για τις τρείς δημοτικές ενότητες Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών. Προβλέπεται πως η μελέτη θα μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερες δημοτικές ενότητες, αν αυτό κριθεί σκόπιμο, ή ακόμα και διαφορετικές ενότητες μεταξύ όμορων δήμων, εάν πρόκειται για περιοχές με όμοια χαρακτηριστικά.

Οι δήμοι καλούνται άμεσα με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, να εκφράσουν τη σειρά προτεραιότητας που θέτουν για κάθε δημοτική ενότητα. Τα κριτήρια επιλογής των πρώτων δημοτικών ενοτήτων είναι 3+1, ήτοι:

Α) Αναπτυξιακές  δυνατότητες, όπως για παράδειγμα οι περιοχές του “θαλασσίου μετώπου” του Μεσολογγίου, το σχέδιο πόλης του “νησιού” του Αιτωλικού και της “παραποτάμιας οικιστικής ζώνης του Αχελώου” στις Οινιάδες, οι οποίες μπορούν να συγκεντρώσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Ακόμη, η χωροθέτηση υποδομών όπως ΒΙΟΠΑ και η χωροθέτηση χοιροτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,

B) Περιβαλλοντικά προβλήματα αστικού χαρακτήρα (για παράδειγμα η επανεξέταση του πολύ μικρού ποσοστού ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, οι αστικές θερμικές νησίδες και η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, η είσοδος της πόλης του Μεσολογγίου από την Ιόνια οδό,

Γ) Κοινωνικά προβλήματα (συγκέντρωση ειδικών ή ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα ROMA, πρόσφυγες, μετανάστες, σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο),

Δ) Ωριμότητα σχεδιασμού μελετών.

Για να εγκριθεί το ΤΠΣ απαιτείται η έγκριση 4 “απολύτως απαραίτητων” μελετών: α) Πολεοδομική β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γ) Γεωλογική δ) Μελέτη Οριοθέτησης Υδατορεμάτων. Ανάλογα δε με τη δημοτική ενότητα, μπορεί να απαιτηθεί και πρόσθετη μελέτη (π.χ. δασική).

 

Κύριε Δήμαρχε

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Η εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά τωρινή αναγκαιότητα και μελλοντική επένδυση.

Μπορούμε ως δήμος, αν κινηθούμε σχεδιασμένα, συλλογικά και με την πρέπουσα ταχύτητα, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται.

 

Παναγιώτης Α. Κατσούλης

 

Εκπαιδευτικός – Πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου