Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ


Είναι σταθερή και ακλόνητη η πεποίθησή μας στη Νέα Δημοκρατία ότι το Κράτος πρέπει να γίνει επιτέλους αποτελεσματικό και ανταποδοτικό για τον πολίτη.
 Στο επίκεντρο του σχεδίου μεταρρυθ­μίσεων που προωθούμε τοποθετείται και η μεταρρύθμιση του κράτους, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτική εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεταρρύθμι­σης. Χρειαζόμαστε ένα Κράτος ευέλικτο και αποτελεσματικό, που θα σέβεται τα χρήμα­τα των φορολογουμένων και θα ανταποδίδει μέσω σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών. Με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων με­ταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Με διαρκή αξιολό­γηση του ανθρώπινου δυναμικού του, επι­βράβευση της παραγωγικότητας και της προσπάθειας των υπαλλήλων και αξιοποίησή τους ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών. Και με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής για την ευκολότερη και πιο γρήγορη επαφή των πολιτών και των επι­χειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση.
Η στρατηγική μας για τη μεταρρύθμιση στο κράτος, περιλαμβάνει:

• Την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλή­λων από το Α.Σ.Ε.Π., που έχει όλα τα εχέγ­γυα αντικειμενικότητας και που θα πρέπει να αναβαθμιστεί, αναλαμβάνοντας και αρμοδι­ότητες αξιολόγησης του ανθρώπινου δυνα­μικού (εκτός από επιλογή). Οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο, ειδικότερα, θα επιλέγονται με βάση το περίγραμμα της κάθε θέσης (job description), τη διαχρονική απόδοση τους, τη γραπτή εξέταση και τη δομημένη συνέντευξη, που θα λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του Α.Σ.Ε.Π. και με τη συμμετοχή και πιστοποιη­μένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, θα γίνει ένα καθοριστικό βήμα αντιμετώπισης των πελατειακών σχέσεων, της αναξιοκρατίας και της έλλειψης κινήτρων, καθώς και καλύ­τερης αξιοποίησης των ικανότερων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.
• Την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό μιας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (Open Data), και την ευρεία δι­άθεση των δεδομένων αυτών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κρά­τος, και διαμορφώνονται ευκαιρίες για επεν­δύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών.
• Τη μεγαλύτερη έμφαση στην Ηλεκτρονι­κή Διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε εργαλεία που θα διευκολύνουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μειώνοντας το διοι­κητικό βάρος και εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη δημόσια διοίκηση. Και μια στρατηγική για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Μαζί με τη δυνατότητα των πολιτών να εντοπίζουν αδυναμίες και να αξιολογούν τις δημόσιες υπηρεσίες, τις διαδικασίες, αλλά και τους δη­μοσίους υπαλλήλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η λογοδοσία και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Εκ της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου