Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 31/8Συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1.         Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 202/2016 απόφασή μας περί ορισμού εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις Αναπτυξιακής εταιρείας της Π.Δ.Ε. “ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.”  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
2.         Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 117/2015 απόφασή μας περί ορισμού Εκπροσώπου, Συντονιστή και μελών Συντονιστικής επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος).
3.         Διόρθωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 211/2014 απόφασής μας περί ορισμού εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
4.         Διόρθωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 168/2017 απόφασής μας περί συμμετοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
5.         Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης Α΄ εξαμήνου 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
6.         Έγκριση της υπ’αριθμ. 49/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας {Ο.Ε.Υ.} (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
7.         Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 7.0.0.1-f (Α/Α ΟΠΣ 1265) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα”, του Άξονα Προτεραιότητας 7 “Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ”, με τίτλο “Εκπόνηση μελετών των δράσεων ΕΤΠΑ (υποστηρικτικές, σκοπιμότητας, εμπειρογνωμοσύνης” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. –Αντιδήμαρχος).
8.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
9.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αιτήσεως Εργαστ. “Παναγία Ελεούσα” για τοποθέτηση πινακίδας επί της οδού Κ. Πετροπούλου 3 στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
10.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αιτήσεως Συλλόγου αυτοκινητιστών ταξί για ορισμό θέσεων πιάτσας στο Λιμάνι Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
11.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση  γης  ιδιοκτησιών στην επέκταση του σχεδίου πόλης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
12.       Εισήγηση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών περί διαγραφής προσαυξήσεων κλπ. (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
13.       Διόρθωση της υπ’αριθμ. 165/2017 απόφασής μας περί παραχώρησης τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
14.       Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αντιστηρίξεις για κατασκευή φρεατίων στο Αιτωλικό” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
15.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Ανάπλαση - αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
16.       Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση - αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου” (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
17.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε Δημοτικό οδικό δίκτυο” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
18.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Αιτωλικού λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
19.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
20.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπιση λαϊκής αγοράς και καθορισμού χρόνου παραμονής (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
21.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τοποθέτηση πινακίδας (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
22.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για σηματοδότηση επί της οδού Σ. Πέτρουλα (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).
23.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χαρακτηρισμού και σήμανση οδών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
24.       Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
25.       Μεταβολές και Διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
26.       Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
27.       Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
28.       Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
29.       Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος).
30.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και παράτασης προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης οδοποιίας των Δ.Ε. Μεσολογγίου & Οινιαδών λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
31.       Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
32.       Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
33.       Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
34.       Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος