Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Τι είναι τα ΣΒΑΚ - Συνοπτική περιγραφή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.
Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Η μελέτη  ενός ΣΒΑΚ επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων.
 Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες:

1. Δεν δίνει έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία  αλλά δίνει έμφαση στον άνθρωπο  στην προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής.
2. Δεν δίνει έμφαση στα μέσα μεταφοράς αλλά προϋποθέτει προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβαλλοντική ποιότητα ζωής, κοινωνικής συνοχής και όχι μόνο θεματική προσέγγιση

3.  Ο σχεδιασμός δεν είναι βραχυπρόθεσμος αλλά αποτελεί μακροχρόνιο όραμα
4. Ο σχεδιασμός δεν είναι παραδοσιακός Συγκοινωνιακός σχεδιασμός κυρίως Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, αλλά βασίζετε σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων.

5. Δεν  περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια κυρίως με βάση περιοχές από / προς  εργασία.

6. Συνδυάζει  σχεδιασμούς υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφορίες και προώθηση αυτών προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λύση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής  και εξυπηρέτησης στην πόλη μας  και τον διευρυμένο Δήμο μας.
7. Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης.

8. Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.
Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Αυτά είναι η βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και η  ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Τα ΣΒΑΚ είναι μια στοχευόμενη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανάπτυξης εν γένει.
Στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση ΣΒΑΚ θα καταστεί στα αμέσως επόμενα χρόνια υποχρεωτική αλλά και αναγκαία προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να απορροφούν οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματός τους. Θα απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη ολοκληρωμένου και εγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο  θα αντιμετωπίζει κατά ενιαίο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα των προσώπων, τη αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και τον αστικό χώρο, τις επιπτώσεις στη οικονομία και την κοινωνία, την απασχόληση κλπ.
      Τσακμακλή Σταυρούλα
Πολιτικός Μηχανικός- Συγγραφέας
Πηγή πληροφόρησης: Διαδίκτυο