Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Να ακυρωθεί η δημοπρασία για το «Αμπελουργικό φυτώριο Λεσινίου»

Οι μικροκαλλιεργητές και οι ενδιαφερόμενοι ακτήμονες του υπό δημοπράτηση «Αμπελουργικό φυτώριο Λεσινίου» αξίζουν πιο δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση. Οι όροι που τέθηκαν στην προγραμματισθείσα (18/4) δημοπρασία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον εν τοις πράγμασι αποκλεισμό τους. Οι συγκεκριμένοι όροι καθιστούν απαγορευτική τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό διότι αφ’ ενός μεν η καλλιέργεια εκατό (100) και διακοσίων (200) στρεμμάτων εκ μέρους τους είναι αδύνατη, με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και αφ’ ετέρου η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δημιουργεί επιπλέον προβλήματα για την συμμετοχή τους.

Ως εκ τούτου, αυτοί που θα ωφεληθούν, κατά πάσα πιθανότητα, είναι οι μεγαλοκτηματίες ή ενδιάμεσοι επιχειρηματίες – μισθωτές του κλάδου (όνομα και μη χωριό) με αποτέλεσμα να έχουμε μία απ’ τα ίδια.
Οφείλει επομένως η Αντιπεριφέρεια Αιτωλ/νίας να ακυρώσει την προγραμματισθείσα δημοπρασία και να καθορίσει εκ νέου πιο ευνοϊκούς όρους συμμετοχής, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά όσον αφορά τον αποκλεισμό κυρίως των μικροκαλλιεργητών και των ακτημόνων στην εν λόγω διαδικασία.


                                  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
                                                "Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ"