Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Πρόγραμμα χρηματοδότησης αλιέων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» - Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.) 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).


Δικαιούχοι είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. Οι λοιπές προϋποθέσεις ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527 ΑΘΗΝΑ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr  έχει οριστεί  η 09.11.2017 & ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 04.12.2017 & ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας: κ. Κουντουράκη Ι. & κα Μπίζα Ε. (τηλ. 2131501186, 2131501184, FAX: 2107774090, E-mail: ikountourakis@mou.gr, empiza@mou.gr) και στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.