Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο




   Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 24-10-2017 και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο  (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.         Ανακήρυξη επίτιμου Δημότη (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος–Δήμαρχος).
2.         Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3.         Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
4.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό σχολείο Αιτωλικού)” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
5.         Έγκριση καθορισμού τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την “Προμήθεια οργάνων και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας για την Παιδική χαρά του Θέρμου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
6.         Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’αριθμ. 223/2017 απόφασή μας περί αποδοχής και κατανομής ποσού 2.753.000,00 € για αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
7.         Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου για την ολοκλήρωση-αποπληρωμή της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Αστακού και του οικισμού Χοβολιό Αστακού (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
8.         Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου “Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου και ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Αιτωλικού-Κεφαλοβρύσου  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
9.         Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση INVERTER κ.λ.π. ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
10.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαγράμμιση δημοτικών οδών Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
11.       Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 231/2017 απόφασής μας περί υπαγωγής της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στη ρύθμιση των δανείων της με το Τ.Π. & Δ. (Ν. 4483/2017) (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
12.       Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το έργο “Ανόρυξη γεώτρησης στα Τσαγκριναίικα για την αποκατάσταση  της υδροδότησης Αιτωλικού μετά από μόλυνση της υφιστάμενης πηγής από γεωφυσικά φαινόμενα” (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
13.       Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος–Δήμαρχος).
14.       Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος–Δήμαρχος).
15.       Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος–Δήμαρχος).
16.       Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος–Δήμαρχος).
17.       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).
18.       Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
19.       Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
20.       Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
21.       Διαγραφή χρεών λόγω λανθασμένων εγγραφών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
22.       Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2017/2018 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
{Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσολογγίου (άρθρ. 81 του Ν.3852/2010)}
23.       Έγκριση ή μη αιτήσεων οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
24.       Έγκριση ή μη αιτήματος ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4483/2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
25.       Λήψη απόφασης σχετικά με αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
26.       Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
27.       Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
28.       Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
29.       Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος