Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ν.Δ. για: δομές κοινωνικής φροντίδας, βελτίωση του καθεστώτος των εγκαταλελειμμένων παιδιών , της αναδοχής και της υιοθεσίας και βελτίωση του καθεστώτος δωρεάς ανθρώπινων ιστών –οργάνων και μεταμοσχεύσεων.


 ΔΟΜΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ενεργή υποστήριξη των διαφορετικών δομών κοινω­νικής φροντίδας που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και, ακόμα και μέσα σε δύσκολες συν­θήκες, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό, στόχος μας είναι να δημι­ουργήσουμε ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη χρηματοδότηση και λειτουργία αυτών των δομών, προκειμέ­νου να παραμείνουν ανοικτές και να συνεχί­σουν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους. Με κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.


ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜEΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παι­διών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, με την οικονομική και την προσφυγική κρίση να του έχουν προσδώσει ανησυχητικές διαστά­σεις. Η Πολιτεία παραμένει απλός παρατη­ρητής, την ώρα που τα παράνομα κυκλώματα λειτουργούν ανεμπόδιστα και τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται διαρκώς. Παράλ­ληλα, πολλά ζευγάρια που αποζητούν παιδιά προς υιοθεσία, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία με μα­κροχρόνια αναμονή. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση των υιοθεσιών κατά 50% το διάστημα 2012-2015, φέρνοντας την Ελλάδα σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με άλλες χώρες (0,3 υιοθεσίες ανά 100 γεννήσεις, 4 φορές λιγότερες σε σχέση με άλλες Ευρωπα­ϊκές χώρες και 10 φορές λιγότερες σε σχέση με τις Η.Π.Α.)
Η Νέα Δημοκρατία προτείνει οκτώ συγκε­κριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του τόσου σοβαρού αυτού ζη­τήματος:
1. Σύσταση Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου, που θα παρακολουθεί τα εγκα­ταλελειμμένα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, θα συντονίζει τις διαδικασίες αναδοχής και υιο­θεσίας, και θα εποπτεύει τους κρατικούς και μη-κρατικούς φορείς.
2. Λειτουργία ηλεκτρονικών Εθνικών Μη­τρώων για την καλύτερη παρακολούθηση, το συντονισμό και την επιτάχυνση των δι­αδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας.
Η λει­τουργία και διασύνδεση των ηλεκτρονικών εθνικών μητρώων επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των ιδιωτικών υιοθεσιών, ενισχύ­ει τη διαφάνεια και περιορίζει το πεδίο για διαφθορά και τη δράση παράνομων κυκλω­μάτων.
3. Αύξηση του αριθμού των Εισαγγελέων Ανηλίκων, που θα επιτρέψει την ταχύτερη δι­ερεύνηση των υποθέσεων εγκατάλειψης, με στόχο τη συντομότερη δυνατή παραμονή των παιδιών σε δομές που δεν είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία τους (νοσοκομεία, μαιευτήρια).
4. Ενίσχυση των δομών φιλοξενίας παιδιών και των κοινωνικών υπηρεσιών, σε επίπεδο κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, βρεφο­νηπιοκόμοι, παιδοψυχολόγοι), αλλά και υλι­κοτεχνικής υποδομής.
5. Ανάπτυξη συνεργασιών με μη-κρατικά ιδρύματα, για τη δημιουργία ευνοϊκών συν­θηκών χρηματοδότησης των υφιστάμενων κρατικών δομών, αλλά και για μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
6. Εφαρμογή και ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκου, μέσα από πρωτοβου­λίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη­τοποίησης του κοινού, από τη θεσμοθέτηση μητρώου εγκεκριμένων προς αναδοχή γονέ­ων, και από την κατάλληλη εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων. Έτσι, μπορεί να προε­τοιμαστεί καλύτερα το πλαίσιο της υιοθεσίας και να αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση των παιδιών.
7. Επιτάχυνση της διαδικασίας της υιοθε­σίας, με θεσμοθέτηση συνολικού χρονικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας. Ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες που λειτουργούν αποθαρρυντικά για πολλούς υποψηφίους γονείς, και παρατεί­νουν την παραμονή των παιδιών σε ιδρύματα και ακατάλληλες δομές, δυσχεραίνοντας την προσαρμογή τους σε φυσιολογικό οικογενει­ακό περιβάλλον.
8. Αυστηροποίηση του καθεστώτος ιδιωτι­κών υιοθεσιών, για να περιοριστεί το πεδίο δράσης κυκλωμάτων παράνομης εμπορίας βρεφών και επιτηδείων που εκμεταλλεύονται τις δυσλειτουργίες της διαδικασίας κρατικής υιοθεσίας και την προθυμία των υποψηφίων θετών γονέων.
Η σύσταση του πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου, αλλά και η λειτουργία στην
πράξη των εθνικών μητρώων θα αποτελέσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για
εξυγίανση του τοπίου της ιδιωτικής υιοθεσίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ.

Η σημερινή πραγματικότητα
Στην Ελλάδα έχουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 2,7 δότες ανά 1.000.000
πληθυσμού, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 20 δότες ανά 1.000.000 πληθυσμού.
Αυτό σημαίνει αυτό στην πράξη ότι ένας νεφροπαθής στην Ισπανία μπορεί να
προσδοκά σε μια μεταμόσχευση εντός 6 μηνών, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να
χρειαστεί να περιμένει σχεδόν μια δεκαετία.
Οι 5 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι οι εξής:
1. Κινητές μονάδες Ε.Ο.Μ. διαπίστωσης εγκεφαλικού θανάτου. Η αδυναμία -
απροθυμία διαπίστωσης του εγκεφαλικού θανάτου όταν υφίσταται καρδιακή
λειτουργία, επιλύεται με τη δημιουργία κινητών μονάδων διαπίστωσης
εγκεφαλικού θανάτου, που θα συνεπικουρούν - αντικαθιστούν τους θεράποντες
ιατρούς των ΜΕΘ. Υπό το κύρος, τη γνώση και την αναγνώριση του κρατικού
φορέα μεταμοσχεύσεων, οι κινητές μονάδες θα προβαίνουν αμιγώς στη
διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της
επιστήμης.
2. Ενεργοποίηση εκ νέου και ενίσχυση του θεσμού των Συντονιστών
Μεταμοσχεύσεων. Ο θεσμός των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων πρέπει να
ενεργοποιηθεί εκ νέου και να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων πρέπει να αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό, το οποίο θα αξιολογείται. Προτείνουμε, επομένως, ως προς τους
Συντονιστές, το τρίπτυχο: εκπαίδευση, αμοιβή, αξιολόγηση.
3. Παροχή κινήτρων στις Μ.Ε.Θ. για τον εντοπισμό δοτών. Η παροχή κινήτρων στις
Μ.Ε.Θ. που επιτυγχάνουν να συγκεντρώσουν δότες και μοσχεύματα θα μπορούσε
να εντείνει τις προσπάθειες του προσωπικού.
Προτείνουμε τη στελεχιακή ενδυνάμωση των ομάδων φροντίδας των δοτών, η οποία απαιτεί 24ωρη εγρήγορση και αφοσίωση. Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, η παροχή ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους
εργαζόμενους της Μ.Ε.Θ., μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των Μονάδων.
4. Παρακολούθηση και έλεγχος επιδόσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Ο
πολυεπίπεδος, τακτικός έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Μ. των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των επιδόσεών τους στη συγκέντρωση
οργάνων είναι μία ακόμη πρόταση, που θα μπορούσε να θεραπεύσει
δυσλειτουργίες.
Η ενδελεχής εποπτεία των Μ.Ε.Θ., αλλά και των Μονάδων
Μεταμόσχευσης θα στοχεύει πρωτίστως στον εντοπισμό και την κάλυψη τυχόν
ελλείψεων σε υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό, στον έλεγχο της προσήλωσης της
κάθε Μονάδας στη διάσωση των μοσχευμάτων, στην αποτελεσματικότητα των
εφαρμοζόμενων πολιτικών.
5. Επανεκκίνηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ο Ε.Ο.Μ. θα πρέπει
να ανασυγκροτηθεί, με διττό στόχο:
Α. Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προώθηση της δωρεάς ιστών και οργάνων
στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα λοιπά μέλη του προσωπικού των
Μ.Ε.Θ.
Β. Την εποπτεία των μονάδων μεταμόσχευσης και την ενίσχυση του επιπέδου
μεταμοσχεύσεων στη χώρα.

Η δωρεά ανθρωπίνων ιστών – οργάνων αποτελεί ζήτημα που αφορά στην
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής πολλών ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας.
Πρόκειται για μία οικονομική «αιμορραγία» του δημοσίου, που μπορεί και πρέπει να
διακοπεί, αφού το σύστημα μεταμοσχεύσεων είναι υπερ-ανταποδοτικό. Το παράδοξο
σήμερα είναι ότι δαπανούμε, ως σύστημα υγείας, τεράστια ποσά, χωρίς να
προσφέρουμε ποιότητα ζωής στους πάσχοντες.
Οι βασικές αιτίες του προβλήματος είναι:
v Έλλειψη υποδομών και προσωπικού.
v Έλλειψη Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων.
v Αδυναμία - απροθυμία του θεράποντος γιατρού να διαπιστώσει τον
εγκεφαλικό θάνατο ασθενούς.
v Χαμηλή χρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ε.Ο.Μ.
Οι σημαντικότερες συνέπειες είναι:
v Η επιβάρυνση της υγείας των ασθενών.
v Οι ασθενείς συχνά να υφίστανται κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό
εξ αιτίας της ανάγκης για νοσηλεία, ιατρική παρακολούθηση κ.ά.
v Να διασκορπίζονται οικογένειες, με σκοπό την παραμονή του ασθενούς σε
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορούν να του παρέχονται οι απαραίτητες
υπηρεσίες υγείας.
v Το 70% των πόρων για την Υγεία να κατευθύνεται για την αντιμετώπιση
χρόνιων νοσημάτων.
v Η διαρροή ασθενών στο εξωτερικό, που κοστίζει περί τα 10.000.000 ευρώ
ετησίως.


Εκ της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ Ιεράς  Πόλεως  Μεσολογγίου